HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packards licensavtal för programvara

background image

Hewlett-Packards licensavtal för programvara

OBS! ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA STYRS AV NEDANSTÅENDE VILLKOR
I HP:s PROGRAMVARULICENS. DU GODKÄNNER LICENSAVTALET GENOM ATT DU
ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

VILLKOREN I HP:s PROGRAMVARULICENS

Följande licensvillkor styr din användning av den medföljande programvaran, såvida du inte
undertecknat ett separat avtal med Hewlett-Packard.

Beviljande av licens. Hewlett-Packard beviljar dig licens att använda en kopia av programvaran.
Ordet "använda" innebär lagra, läsa in, installera, köra eller visa programvaran. Du får inte ändra
programmet eller inaktivera licens- eller kontrollfunktioner i programmet. Om programvaran
licensierats för "samtidigt bruk" får ej fler än det högsta beviljade antalet behöriga användare
använda programvaran samtidigt.

Äganderätt. Programvaran ägs av Hewlett-Packard eller dess tredjepartsleverantörer och dessa
har också copyright på produkten. Din licens ger dig ingen äganderätt till programvaran och är inte
en försäljning av rättigheterna i programvaran. Hewlett-Packards tredjepartsleverantörer kan
skydda sina rättigheter i händelse av brott mot dessa licensvillkor.

Kopior och anpassning. Du får endast göra kopior eller bearbetningar av programvaran
i arkiveringssyfte eller när kopiering eller bearbetning är nödvändigt för att programvaran ska
kunna användas. Du måste återge all information om copyright från det ursprungliga programmet
på alla kopior och/eller bearbetningar. Du får inte kopiera programmet till ett offentligt nätverk.

Ingen deassemblering eller avkodning. Du får inte deassemblera eller dekompilera programvaran
utan HP:s skriftliga tillstånd. I vissa rättskipningsområden kanske inte HP:s godkännande är
nödvändigt för begränsad deassemblering och/eller dekompilering. Du ska vid förfrågan förse
HP med rimligt detaljerad information avseende varje deassemblering eller dekompilering. Du får
inte avkoda programmet såvida inte avkodning är en obligatorisk del i användningen av
programvaran.

Överlåtelse. Din licens upphör automatiskt att gälla vid överlåtelse av programvaran till någon
annan. Vid överlåtelse måste du lämna ifrån dig programvaran. I programvaran ingår alla kopior av
programvaran och tillhörande dokumentation. Personen du överlåter programvaran till måste
acceptera hela licensavtalet. Detta är ett villkor för överlåtelsen.

Uppsägning. HP kan säga upp din licens om företaget får kännedom om att du inte uppfyller något
av villkoren i detta licensavtal. Vid sådan uppsägning måste du omedelbart förstöra programvaran
samt alla kopior, anpassningar och ingående delar.

Exportbestämmelser. Du får inte exportera eller återexportera programvaran eller någon kopia
eller anpassning av denna om detta strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Begränsade rättigheter för amerikanska myndigheter. Programvaran med tillhörande
dokumentation har utvecklats helt på privat bekostnad. De levereras och licensieras som
"kommersiell datorprogramvara" enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS
252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (jun 1995), som "handelsvara" enligt
definitionen i FAR 2.101(a) (jun 1987) eller som "datorprogramvara med restriktioner" enligt
definitionen i FAR 52.227-19 (jun 1987) (eller annan motsvarande myndighetsbestämmelse eller
kontraktsklausul) beroende på vad som är tillämpligt. Du innehar endast de rättigheter som gäller
för sådan programvara och medföljande dokumentation genom tillämplig klausul i DFAR:s, FAR:s
eller HP:s standardavtal för den aktuella produktens programvara.

background image

SVWW

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti 101