วิธีใช้ HP LaserJet 1015 Printer

background image

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

background image
background image

เครื่องพิมพ

hp LaserJet 1010

hp LaserJet 1012

hp LaserJet 1015

series

คูมือผูใช

background image

Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

ขอมูลดานลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ Hewlett-Packard Company 2003
สงวนลิขสิทธิ์หามทําซ้ํา ดัดแปลงแกไข หรือแปล

โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร เวนแต

กรณีที่ยกเวนตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ผูใชเครื่องพิมพ Hewlett-Packard ที่ใชคูมือสําหรับ

ผูใชฉบับนี้ไดรับอนุญาตในการ ก) พิมพสําเนา

ของคูมือสําหรับผูใชฉบับนี้เพื่อใชงานสวนบุคคล

เปนการภายใน หรือภายในบริษัท ตามขอจํากัดที่

จะไมขาย ขายตอ หรือเผยแพรสําเนาดังกลาว และ

ข) เก็บสําเนาอิเล็กทรอนิกสของคูมือสําหรับผูใช

ฉบับนี้ไวในเซิรฟเวอรเครือขาย โดยจํากัดการเขา

ถึงสําเนาอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใชเครื่องพิมพ

Hewlett-Packard ที่ใชงานสวนบุคคลหรือเปนการ

ภายในที่ใชคูมือสําหรับผูใชฉบับนี้
หมายเลขประจําสินคา:Q2460-online

Edition 2, 9/2003

การรับประกัน

ขอมูลที่อยูในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได

โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
Hewlett-Packard ไมรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวของกับ

เอกสารฉบับนี้
HEWLETT-PACKARD จะไมรับผิดชอบตอการ

รับประกันในดานความเหมาะสมทางการคา และ

ความเหมาะสมในการใชงานเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะดาน
Hewlett-Packard จะไมรับผิดชอบในความเสีย

หายอันเปนเหตุบังเอิญ หรือเปนผลสืบเนื่องใดๆ

ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือความเสียหายอัน

เกิดจากการจัดทําหรือการใชงานเอกสารฉบับนี้

การรับรองเครื่องหมายการคา
Microsoft

®

, Windows

®

และ Windows NT

®

เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft Corporation
Energy Star

®

และสัญลักษณ Energy Star

®

เปนเครื่องหมายจดทะเบียนของ United States

Environmental Protection Agency
Netscape เปนเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกา

ของ Netscape Communications Corporation
ผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวถึงในเอกสารนี้อาจ

เปนเครื่องหมายการคาของบริษัทที่เปนเจาของ

เครื่องหมายนั้น

background image

THWW

สารบัญ iii

สารบัญ

1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

เขาสูขอมูลอยางรวดเร็ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ลิงค WWW สําหรับไดรเวอร, ซอฟตแวร และการสนับสนุน. . . . . . . . . . . . . . 2

ลิงคคูมือการใชงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

การกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp LaserJet 1010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp LaserJet 1012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp LaserJet 1015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

สรางงานพิมพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ประหยัดเวลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ประหยัดเงิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

สรางเอกสารแบบมืออาชีพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

เครื่องพิมพ hp LaserJet 1010 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

แผงควบคุมเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ทางผานของกระดาษหรือวัสดุที่จะใชพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ถาดปอนหลัก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ถาดปอนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้กอน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ตัวกั้นกระดาษของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ถาดกระดาษออก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

การเขาถึงตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ฝาปดตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

การติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

ความชวยเหลือแบบออนไลนของ printer properties . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

ซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอร Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

การเชื่อมตอ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

การเชื่อมตอพอรตแบบขนาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

2 กระดาษ

การเลือกกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

วัตถุที่จะใชพิมพที่ควรหลีกเลี่ยง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

วัตถุที่จะใชพิมพซึ่งอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพสูงสุดสําหรับกระดาษหรือวัสดุแตละชนิด . . . . . . . . . .20

การปอนกระดาษหรือวัสดุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ถาดปอนหลัก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ถาดปอนที่ดึงกระดาษจากถาดนี้กอน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

วัสดุสําหรับพิมพชนิดตางๆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

background image

iv สารบัญ

THWW

การพิมพลงบนแผนใสหรือฉลาก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

การพิมพแผนใสหรือฉลาก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

การพิมพลงบนซองจดหมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

การพิมพซองจดหมายซองเดียว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

การพิมพซองจดหมายหลายซอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

การพิมพลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายและแบบฟอรมที่ผานการพิมพมากอนแลว . .26

การพิมพกระดาษที่มีหัวจดหมายหรือกระดาษที่พิมพมาแลวบางสวน . . . . . . .26

การพิมพลงบนวัสดุที่กําหนดขนาดเองและการด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

การพิมพลงบนกระดาษหรือการดที่กําหนดขนาดเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

3 การพิมพงาน

การพิมพขอความพื้นหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

การใชคุณสมบัติขอความพื้นหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว) . . . .31

การใชคุณสมบัติพิมพหลายหนาตอแผน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

การพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง)32

การพิมพสองดานดวยตนเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

การพิมพหนังสือเลมเล็ก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

การยกเลิกการพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

การทําความเขาใจกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

การใชคุณสมบัติ EconoMode (ประหยัดผงหมึก) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

4 การบํารุงรักษา

การใชตลับหมึกพิมพของ HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP . . . . . . . . . . . . . . .40

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

การประหยัดหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

การทําความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

5 การจัดการเครื่องพิมพ

หนาขอมูลเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

หนาสาธิต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

รายงานการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

การใชกลองเครื่องมือของ hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

เบราเซอรที่สนับสนุน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

การดูกลองเครื่องมือของ hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

สวนตางๆ ของกลองเครื่องมือของ hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Other links (ลิงคอื่นๆ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

แท็บสถานะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

แท็บการแกไขปญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

แท็บแจงเตือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

แท็บเอกสาร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

วินโดวการตั้งคาเครื่องพิมพขั้นสูง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

background image

THWW

สารบัญ v

6 การแกไขปญหา

การคนหาวิธีแกไขปญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

ปญหาการใชกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

งานพิมพซีดหรือจาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

จุดดางของผงหมึก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

ตัวอักษรขาดหาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

เสนในแนวดิ่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

พื้นหลังเปนสีเทา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

รอยเปอนจากผงหมึก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ตัวอักษรผิดรูปราง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

หนาเอียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

โคงงอหรือเปนคลื่น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

ยนหรือเปนรอยพับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

การนํากระดาษที่ติดขัดออก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

ตําแหนงที่กระดาษติดขัดบอย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

การนํากระดาษที่ติดขัดออก. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

ภาคผนวก A ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

การปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

การคุมครองสิ่งแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

ขอกําหนดภายใตการควบคุม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

ขอกําหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

ขอกําหนด DOC ของแคนาดา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ของเกาหลี. . . . . . . . . . . .88

แถลงการณ VCCI (ญี่ปุน). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

ขอแถลงเรื่องเลเซอรสําหรับฟนแลนด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

ภาคผนวก B ขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใชพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

ขนาดของวัสดุที่ใชพิมพที่สนับสนุน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

คําแนะนําในการใชวัสดุที่จะใชพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

กระดาษ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

ฉลาก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

แผนใส . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

ซองจดหมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

การดและวัสดุที่มีน้ําหนักมาก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

background image

vi สารบัญ

THWW

ภาคผนวก C การรับประกันและขออนุญาต

สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . .100

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . .101

การรับประกันในเรื่องอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

บริการดานฮารดแวร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

การขยายเวลารับประกัน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

แนวทางการเก็บเครื่องพิมพกลับเขากลอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

วิธีการติดตอกับ HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

ภาคผนวก D การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง

การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

ดรรชนี

background image

THWW

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ 1