HP LaserJet 1015 Printer - 1 Printer basics

background image

1

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

z

เขาสูขอมูลอยางรวดเร็ว

z

การกําหนดคาคอนฟเกอเรชันของเครื่องพิมพ

z

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ

z

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง

z

แผงควบคุมเครื่องพิมพ

z

ทางผานของกระดาษหรือวัสดุที่จะใชพิมพ

z

การเขาถึงตลับหมึกพิมพ

z

ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ

z

การเชื่อมตอเครื่องพิมพ

background image

2 บทที่ 1

THWW

เขาสูขอมูลอยางรวดเร็ว

ลิงค WWW สําหรับไดรเวอร, ซอฟตแวร และการสนับสนุน

หากทานตองการติดตอ HP เพื่อรับการบริการหรือการสนับสนุน โปรดใชขอมูลตอไปนี้:

z

ในสหรัฐอเมริกา ดู

http://www.hp.com/support/lj1010

z

ในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ดู

http://www.hp.com

ลิงคคูมือการใชงาน

z

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง

(ตําแหนงของสวนประกอบเครื่องพิมพ)

z

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

การแกไขปญหา

z

การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง

z

ดรรชนี

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่

z

คูมือการใชงานในซีดี: ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชและการแกไขปญหาของเครื่องพิมพในแผนซีดีที่ใหมา

พรอมกับเครื่องพิมพ

z

ความชวยเหลือแบบออนไลน: แสดงขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพซึ่งมีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพ ในการดูขอมูล

ในไฟลชวยเหลือนี้ ใหไปที่ความชวยเหลือแบบออนไลนในไดรเวอรเครื่องพิมพ

z

คูมือการใชงานในรูปแบบ HTML (แบบออนไลน): ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใชและการแกไขปญหาของ

เครื่องพิมพ มีอยูที่