HP LaserJet 1015 Printer - Create professional documents

background image

4 บทที่ 1

THWW

คุณสมบัติของเครื่องพิมพ

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑใหมของทาน เครื่องพิมพ HP LaserJet 1010 series ใหคุณประโยชนดังตอไปนี้

สรางงานพิมพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

z

พิมพดวยความละเอียด 600 ถึง 1200 จุดตอนิ้ว

z

มีคุณสมบัติ PCL 5e ติดตั้งในเครื่องพิมพ (เฉพาะ HP LaserJet 1015 เทานั้น)

z

เครื่องพิมพจะกําหนดภาษา และเปลี่ยนไปใชภาษาที่เหมาะสมกับงานพิมพโดยอัตโนมัติ

ประหยัดเวลา

z

พิมพแบบเร็วไดสูงถึง 12 หนาตอนาที (HP LaserJet 1010) หรือ 15 หนาตอนาที สําหรับกระดาษขนาด letter (HP

LaserJet 1012 และ HP LaserJet 1015) และ 14 หนาตอนาที สําหรับกระดาษขนาด A4

z

ไมเสียเวลารอหนาแรกจะพิมพออกมาโดยใชเวลานอยกวา 8 วินาที

ประหยัดเงิน

z

ใชโหมด Economode เพื่อประหยัดหมึกพิมพ

z

สามารถพิมพหลายหนาในกระดาษแผนเดียวกัน (การพิมพแบบหลายหนาในแผนเดียว)

สรางเอกสารแบบมืออาชีพ

z

ใชขอความพื้นหลัง เชนคําวา Confidential เพื่อปกปองเอกสารของทาน

z

พิมพหนังสือเลมเล็กทานสามารถใชคุณสมบัตินี ในการพิมพเอกสารที ตองการในรูปของการดหรือหนังสือไดอยางงายดาย

จากนั้นทานก็เพียงแคพับและเย็บเลมเอกสารที่พิมพออกมาเทานั้น

z

พิมพหนาแรกบนกระดาษหรือวัสดุที่ตางจากการพิมพหนาที่เหลือทั้งหมด

background image

THWW

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง 5

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง

เครื่องพิมพ hp LaserJet 1010 series

1. ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา
2. ไฟสัญญาณพรอม
3. ไฟสัญญาณทํางาน
4. ปุมทํางาน
5. ปุมยกเลิกงานพิมพ
6. ฝาปดตลับหมึกพิมพ
7. ถาดปอนกระดาษหลัก
8. ถาดปอนหลัก
9. ฝาครอบถาด (เฉพาะเครื่องพิมพ HP LaserJet 1012 และเครื่องพิมพ HP LaserJet 1015 ในบางประเทศ/พื้นที่)
10. ถาดกระดาษออก

2

7

3

4

5

6

1

8