HP LaserJet 1015 Printer - 3 Printing tasks

background image

3

การพิมพงาน

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

z

การพิมพขอความพื้นหลัง

z

การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)

z

การพิมพลงบนทั้งสองดานของกระดาษ (ปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตนเอง)

z

การพิมพหนังสือเลมเล็ก

z

การยกเลิกการพิมพ

z

การทําความเขาใจกับการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ

z

การใชคุณสมบัติ EconoMode (ประหยัดผงหมึก)

background image

30 บทที่ 3

THWW

การพิมพขอความพื้นหลัง

ทานสามารถใชตัวเลือกขอความพื้นหลังเพื่อพิมพขอความ “ดานลาง” (บนพื้นหลัง) ของเอกสารที่มีอยู ตัวอยางเชน ทาน

อาจตองการใหมีตัวอักษรสีเทาตัวใหญที่มีขอความวา Draft หรือ Confidential พิมพตามแนวทแยงในหนาแรกหรือทุกหนา

ของเอกสาร

การใชคุณสมบัติขอความพื้นหลัง