HP LaserJet 1015 Printer - Accessing the watermark feature

background image

1. ใหเรียกใชคุณสมบัติเครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ XP) จากโปรแกรมประยุกต

ของทาน หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. บนแท็บ เอฟเฟก (แท็บ ขอความพื้นหลัง/การซอนทับ สําหรับไดรเวอร Mac บางตัว) ใหเลือกขอความพื้นหลังที่

ทานตองการใช

หมายเหตุ

คุณสมบัติเครื่องพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการบางระบบ หากตองการ

ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

background image

THWW

การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว) 31

การพิมพหลายหนาลงบนกระดาษแผนเดียว (การพิมพหลายหนาในแผนเดียว)

ทานสามารถเลือกจํานวนหนาที่ตองการใหพิมพลงบนกระดาษแผนหนึ่งไดหากทานเลือกพิมพมากกวา 1 หนาตอแผน

หนาเอกสารที่ปรากฏจะมีขนาดเล็กลง และถูกจัดใหอยูบนแผนกระดาษเพื่อใหสามารถพิมพลงในหนาเดียวได

การใชคุณสมบัติพิมพหลายหนาตอแผน