HP LaserJet 1015 Printer - Understanding print quality settings 

background image

คุณสมบัติในเมนู Print Setup ในโปรแกรมที่ทานใชพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

background image

38 บทที่ 3

THWW

การใชคุณสมบัติ EconoMode (ประหยัดผงหมึก)

วิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพคือการใช EconoMode การพิมพในโหมด EconoMode จะใชผง

หมึกนอยกวาการพิมพปกติอยางมาก ภาพที่พิมพจะจางลงมาก แตก็เพียงพอสําหรับการพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ
1. ในการเปดใช EconoMode ใหเรียกใชคุณสมบัติเครื่องพิมพ (หรือกําหนดลักษณะการพิมพใน Windows 2000 และ

XP) หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

2. บนแท็บ กระดาษ/คุณภาพ หรือแท็บ งานที่พิมพออกมา (แท็บ ชนิดของกระดาษ/คุณภาพ สําหรับไดรเวอร Mac