HP LaserJet 1015 Printer - Using EconoMode (Saves toner)

background image

บางตัว) ใหทําเครื่องหมายที่กลองตัวเลือก EconoMode

หมายเหตุ

คุณสมบัติเครื่องพิมพบางอยางจะไมสามารถใชงานไดจากไดรเวอรบางตัวหรือระบบปฏิบัติการบางระบบ หากตองการ

ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใชงานไดของไดรเวอรนั้น ดูความชวยเหลือแบบออนไลนของคุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

หมายเหตุ

หากตองการทราบคําแนะนําเกี่ยวกับการเปดใช EconoMode สําหรับงานพิมพในครั้งตอๆ ไปทั้งหมด โปรดดูที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

background image

THWW

การบํารุงรักษา 39