HP LaserJet 1015 Printer - Changing the print cartridge 

background image

2. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากบรรจุภัณฑและเขยาไปดานขางเบาๆ เพื่อกระจายผงหมึกในตลับหมึกพิมพใหเทากัน

background image

THWW

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 45

3. ดึงแถบจนกระทั่งเทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพใสแถบลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพื่อสงกลับไปรีไซเคิล

4. ใสตลับหมึกพิมพลงในเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ปดฝาปดชองใสตลับ

หมึกพิมพ

ขอควรระวัง

หากหมึกหกรดเสื้อผา ใหใชผาแหงเช็ดออกแลวนําไปซักในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําใหผงหมึกติดแนนในเนื้อผา

background image

46 บทที่ 4

THWW

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

ใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดดานนอกของเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง

ไมควรใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของแอมโมเนียเช็ดที่ตัวเครื่อง

ในระหวางกระบวนการพิมพ กระดาษ ผงหมึก และฝุนอาจสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่กอตัวขึ้นนี้อาจ

ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ เชน จุดดาง หรือรอยเปอนของผงหมึก เพื่อขจัดและปองกันปญหาเชนนี้ ควร

ทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ

ทานไมจําเปนตองทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพบอยๆ อยางไรก็ดี การทําความสะอาดพื้นที่สวนนี้จะทําใหคุณภาพ

งานพิมพของทานดีขึ้น
1. ถอดปลั๊กสายไฟและรอจนกวาเครื่องพิมพจะเย็นลง