HP LaserJet 1015 Printer - Cleaning the print cartridge area

background image

2. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวัง

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง หากจําเปนใหหาสิ่งปกคลุมตลับหมึกพิมพไว

และ อยาสัมผัสลูกกลิ้งสงกระดาษที่เปนฟองน้ําสีดําภายในเครื่องพิมพ เพราะอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหายได

background image

THWW

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ 47

3. ใหใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณทางผานกระดาษและชองใสตลับหมึกพิมพ

4. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาที่ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

5. เสียบสายไฟเขากับเครื่องพิมพ

background image

48 บทที่ 4

THWW

การทําความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

หากพบวามีรอยดางหรือจุดเปรอะเปอนบนงานพิมพ สามารถใชยูทิลิตี้การทําความสะอาดของ HP LaserJet เพื่อนํา

กระดาษที่เกิน หรือฝุนผงหมึกที่อาจสะสมอยูบนฟวเซอรหรือลูกกลิ้งออก การทําความสะอาดทางผานกระดาษอาจ

สามารถยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพได

หมายเหตุ

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชแผนใสหากทานไมมีแผนใส ทานสามารถใชกระดาษที่ใชเพื่อการถายเอกสาร (18 ถึง 24

ปอนด หรือ 70 ถึง 90 กรัม/เมตร

2

) ซึ่งมีผิวเรียบ