HP LaserJet 1015 Printer - Print cartridge life expectancy 

background image

42 บทที่ 4

THWW

อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ

อายุการใชงานของตลับหมึกพิมพจะขึ้นอยูกับปริมาณผงหมึกที่ตองใชในการพิมพ เมื่อพิมพขอความบนกระดาษขนาด

letter/A4 ที่มีความหนาแนน 5 เปอรเซ็นต ตลับหมึกพิมพจะมีอายุการใชงานโดยเฉลี่ย 2,000 หนา อายุการใชงานโดย

เฉลี่ยในกรณีนี้ถือวาทานตั้งระดับความทึบของการพิมพใหเปน 3 และปด EconoMode (การพิมพแบบประหยัดหมึก)

(คาเหลานี้คือคาเริ่มตน) สําหรับขอมูลในการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพใหม ดู

การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง

background image

THWW

การประหยัดหมึกพิมพ 43

การประหยัดหมึกพิมพ

เมื่ออยูใน EconoMode เครื่องพิมพจะใชผงหมึกเพื่อพิมพหนาแตละหนานอยลง การเลือกตัวเลือกนี้จะชวยยืดอายุการใช

งานตลับหมึกพิมพและลดคาใชจายตอหนา แตคุณภาพงานพิมพก็จะดอยลงดวย หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ใหดู

การใชคุณสมบัติ EconoMode (ประหยัดผงหมึก)