HP LaserJet 1015 Printer - 5 Managing the printer

background image

5

การจัดการเครื่องพิมพ

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

z

หนาขอมูลเครื่องพิมพ

z

การใชกลองเครื่องมือของ hp