HP LaserJet 1015 Printer - Printer information pages

background image

50 บทที่ 5

THWW

หนาขอมูลเครื่องพิมพ

หนาพิเศษซึ่งบันทึกอยูในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หนาขอมูลเหลานี้จะชวยใหทานสามารถวินิจฉัยขอบกพรองและ

แกไขปญหาเครื่องพิมพได

หนาสาธิต

หากตองการพิมพหนาสาธิต ใหกดปุม ทํางาน เมื่อเครื่องพิมพพรอม (ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้น) และเครื่องพิมพไมอยู

ในระหวางพิมพงาน

รายงานการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน

หนากําหนดคาคอนฟเกอเรชันจะแสดงรายการการตั้งคาปจจุบันและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ยังมีรายงาน

บันทึกสถานะดวย ทานสามารถพิมพรายงานการกําหนดคาคอนฟเกอเรชันจากเครื่องพิมพหรือจากกลองเครื่องมือของ HP
ในการพิมพหนากําหนดคาคอนฟเกอเรชันจากเครื่องพิมพ ใหกดปุม ทํางาน คางไวเปนเวลา 5 วินาที ขณะที่เครื่องพิมพ

อยูในสถานะพรอมเมื่อไฟสัญญาณทํางานสวางขึ้น ใหปลอยปุม ทํางาน