HP LaserJet 1015 Printer - 6 Problemsolving

background image

6

การแกไขปญหา

ในบทนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

z

การคนหาวิธีแกไขปญหา

z

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

z

ปญหาการใชกระดาษ

z

หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

z

ปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

z

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

z

การนํากระดาษที่ติดขัดออก

z

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

z

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

z

การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ

background image

58 บทที่ 6

THWW

การคนหาวิธีแกไขปญหา

เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงวิธีแกไขปญหาที่พบบอยของเครื่องพิมพ

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งคาเครื่องพิมพไวถูกตองหรือไม?

z

เสียบสายไฟเครื่องพิมพเขากับชองเสียบปลั๊กที่แนใจวาใชงานไดหรือไม?

z

สวิตชเปด/ปดอยูที่ตําแหนง เปด หรือไม?

z

ติดตั้งตลับหมึกพิมพถูกตองหรือไม? ดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

ปอนกระดาษเขาในถาดปอนถูกตองหรือไม? ดูที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

ใช: หากทานตอบ ใช สําหรับคําถามขางตน โปรดไปที่

ขั้นตอนที่ 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม?

ไมใช: หากเครื่องพิมพไมเปดทํางาน

ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 2: ไฟสัญญาณพรอมสวางขึ้นหรือไม?

ไฟสัญญาณแผงควบคุมดูเหมือนกับในภาพนี้หรือไม?

ใช: ไปที่

ขั้นตอนที่ 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

ไมใช: หากไฟสัญญาณแผงควบคุมดูไมเหมือนกับในภาพขางตน โปรดดูที่

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา

ติดตอฝายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 3: ทานสามารถพิมพหนาสาธิตไดหรือไม?

กดปุม ทํางาน เพื่อพิมพหนาสาธิต
ใช: หากหนาสาธิตพิมพออกมา โปรดไปที่

ขั้นตอนที่ 4: คุณภาพงานพิมพยอมรับไดหรือไม?

ไมใช: หากไมมีกระดาษออกมา โปรดดูที่

ปญหาการใชกระดาษ

หากทานไมสามารถแกไขปญหา