HP LaserJet 1015 Printer - Cleaning the pickup roller

background image

1. ใชผาที่ไมมีขนชุบแอลกอฮอลไอโซโพรพิลเล็กนอยเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้ง

คําเตือน!

แอลกอฮอลสามารถติดไฟไดงายดังนั้น จึงควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ ปลอยใหแอลกอฮอล

แหงสนิทกอน จึงคอยเสียบปลั๊กเครื่องพิมพใหม

2. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษเพื่อขจัดคราบสกปรกออก

3. รอใหลูกกลิ้งดึงกระดาษแหงสนิทกอนจึงคอยติดตั้งเขาในเครื่องพิมพอีกครั้ง (ดูที่ขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 ใน

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

)

background image

THWW

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ 73

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

หากเครื่องพิมพดึงกระดาษไมถูกตองเปนประจํา (ไมดึงหรือดึงมากกวาครั้งละแผน) ทานอาจตองเปลี่ยนหรือทําความ

สะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ ดูที่

การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง

เพื่อสั่งลูกกลิ้งดึงกระดาษใหม

ขอควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพ

1. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ และรอใหเครื่องพิมพเย็นลง

2. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา