HP LaserJet 1015 Printer - Curl or wave

background image

z

กระดาษหรือวัสดุอาจวางอยูในถาดปอนนานเกินไป ใหลองกลับดานปก

กระดาษในถาด และลองหมุนปกกระดาษในถาดปอนไป 180 องศา

z

อุณหภูมิตัวละลายอาจสูงเกินไปในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบ

ใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถุที่จะใชพิมพไวถูกตอง หากยังคงมีปญหาอยู ให

เลือกชนิดวัตถุที่จะใชพิมพซึ่งใชอุณหภูมิฟวเซอรต่ํากวา เชน แผนใส หรือวัตถุ

ที่จะใชพิมพซึ่งมีน้ําหนักเบา

background image

68 บทที่ 6

THWW

ยนหรือเปนรอยพับ

ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ

กลับไปที่

การคนหาวิธีแกไขปญหา

z

ตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ