HP LaserJet 1015 Printer - Loose toner

background image

z

ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถุที่จะใช

พิมพไวถูกตอง

z

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับโดยตรงแทนการเสียบ

เขากับสายตอ

background image

THWW

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ 67

ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตั้ง

ตัวอักษรผิดรูปราง

หนาเอียง

โคงงอหรือเปนคลื่น

z

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหายหากเกิดรอยขึ้นซ้ําๆ ที่จุดเดียวกันบนหนาเอกสาร

ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP ตลับใหม ดูวิธีการใชที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

ชิ้นสวนภายในอาจเปอนผงหมึก ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

หากรอยเกิดขึ้นที่ดานหลังของกระดาษหรือ

วัสดุ ปญหานี้อาจหมดไปหลังจากพิมพตอไปอีกสองสามแผน

z

ในไดรเวอรเครื่องพิมพของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกชนิดวัตถุที่จะ

ใชพิมพไวถูกตอง

z

หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรไมสม่ําเสมอ อาจเกิดจากเนื้อกระดาษ

หรือวัสดุอาจลื่นเกินไป ลองใชกระดาษหรือวัสดุอื่น ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

หากตัวอักษรผิดรูปราง สีของตัวอักษรเปนคลื่นๆ อาจตองตรวจซอมเครื่อง

พิมพ พิมพหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน หากตัวอักษรผิดรูปราง โปรด

ติดตอผูแทนจําหนาย หรือผูใหบริการที่ไดรับการรับรองจาก HP ดูขอมูล

เพิ่มเติมที่

วิธีการติดตอกับ HP

z

ตรวจสอบใหแนใจวาไดปอนกระดาษอยางถูกตองและตัวกั้นกระดาษไมชิดหรือ

หางจากปกกระดาษเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

z

อาจมีกระดาษในถาดปอนมากเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

z

ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ