HP LaserJet 1015 Printer - Toner scatter outline

background image

180 องศา

z

หากมีผงหมึกกระจายรอบตัวอักษรมาก อาจเปนเพราะวัสดุที่ใชพิมพไม

สามารถดูดซับผงหมึกไดอยางมีประสิทธิภาพ (อาการที่มีผงหมึกกระจาย

อยูเล็กนอยถือเปนเรื่องปกติของเครื่องพิมพเลเซอร) ใหลองเปลี่ยนชนิด

กระดาษหรือวัสดุ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

กลับดานปกกระดาษหรือวัสดุในถาด

z

ใชกระดาษหรือวัสดุสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

background image

THWW

การนํากระดาษที่ติดขัดออก 69

การนํากระดาษที่ติดขัดออก

ในบางครั้งกระดาษหรือวัสดุอาจติดขัดในระหวางการพิมพ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะ:

z

ถาดปอนกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง หรือมีกระดาษอยูในถาดมากเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

z

กระดาษหรือวัสดุไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ HP ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

หมายเหตุ

ในการใสกระดาษเพิ่มทุกครั้ง ตองนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน แลวปรับปกกระดาษใหตรง วิธีนี้จะชวยปองกัน

ไมใหกระดาษหรือวัสดุติดกันเมื่อถูกดึงเขาเครื่องพิมพ และลดปญหากระดาษติดขัด

ซอฟตแวรและไฟสัญญาณแผงควบคุมเครื่องพิมพแจงใหทราบวามีกระดาษติดขัดหาก ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ดู

รูปแบบไฟสัญญาณบอกสถานะ

ตําแหนงที่กระดาษติดขัดบอย