HP LaserJet 1015 Printer - Toner smear

background image

z

ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

ลองติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมของ HP ดูวิธีการใชที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ