HP LaserJet 1015 Printer - Toner specks

background image

z

กระดาษหรือวัสดุอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard

(ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

หากสีซีดจางทั้งหนา อาจปรับความหนาแนนในการพิมพไวจางเกินไป หรือ

อาจใช EconoMode อยูใหปรับความหนาแนนในการพิมพใหเขมขึ้น และ

ยกเลิกการใชงาน EconoMode ในหนาคุณสมบัติเครื่องพิมพ ดูขอมูลเพิ่ม

เติมที่

การประหยัดหมึกพิมพ

z

กระดาษหรือวัสดุอาจไมตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของ Hewlett-Packard

(ตัวอยางเชน ชื้นหรือหยาบเกินไป) ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

อาจจะตองทําความสะอาดเครื่องพิมพ ดูคําแนะนําที่

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

หรือ

การทําความสะอาดทางผานกระดาษของเครื่องพิมพ

z

กระดาษหรือวัสดุแผนนั้นอาจชํารุดลองพิมพงานอีกครั้ง

z

ความชื้นของกระดาษหรือวัสดุอาจไมสม่ําเสมอ หรือมีความชื้นเปนจุดๆ บนผิว

ลองพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุแผนใหม ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

กระดาษหรือวัสดุในล็อตนี้มีคุณภาพไมดี กระบวนการผลิตอาจทําใหกระดาษ

บางบริเวณไมรับผงหมึก ลองใชกระดาษหรือวัสดุชนิดหรือยี่หออื่น

z

ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

background image

66 บทที่ 6

THWW

เสนในแนวดิ่ง

พื้นหลังเปนสีเทา

รอยเปอนจากผงหมึก

ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ

z

ตรวจดูใหแนใจวาถาดปอนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้กอนอยูในตําแหนงที่ถูก

ตอง

z

แทงไวแสงในตลับหมึกพิมพอาจมีรอยขีดขวน ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP ใหม

ดูวิธีการใชที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

ตรวจดูใหแนใจวาถาดปอนที เริ มดึงกระดาษจากถาดนี กอนอยู ในตําแหนงที ถูกตอง

z

ลดการตั้งคาความหนาแนนในการพิมพโดยใชกลองเครื่องมือของ HP ซึ่งจะ

ชวยลดเงาพื้นหลัง ดูที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

เปลี่ยนไปใชกระดาษหรือวัสดุที่มีน้ําหนักเบากวานี้ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ