HP LaserJet 1015 Printer - Vertical lines

background image

z

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครื่องพิมพสภาพความแหงสูง (ความชื้นต่ํา)

อาจทําใหคาเงาพื้นหลังเพิ่มมากขึ้น

z

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HPใหม ดูวิธีการใชที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

หากรอยเปอนอยูที่ขอบทางดานบน อาจเปนเพราะตัวกั้นกระดาษสกปรก ให

ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดตัวกั้นกระดาษ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

z

ตรวจสอบชนิดและคุณภาพของกระดาษหรือวัสดุ

z

ลองติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP ใหม หากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ