HP LaserJet 1015 Printer - Media handling problems

background image

62 บทที่ 6

THWW

ปญหาการใชกระดาษ

เลือกหัวขอซึ่งอธิบายปญหาไดดีที่สุด:

z

กระดาษติด

z

งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง)

z

กระดาษหรือวัสดุถูกปอนเขา เครื่องพิมพเกินกวาครั้งละแผน

z

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษจาก ถาดปอน

z

เครื่องพิมพทําใหกระดาษหรือ วัสดุโคงงอ

z

การพิมพชามาก

กลับไปที่

การคนหาวิธีแกไขปญหา

ปญหาการใชกระดาษ

ปญหา

วิธีแกไข

กระดาษติด

z

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

การนํากระดาษที่ติดขัดออก

z

ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ตรงตามขอกําหนด

รายละเอียด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

ขอกําหนดรายละเอียดของกระดาษหรือวัสดุที่ใชพิมพ

z

ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน มีรอยพับ หรือชํารุด

z

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพสะอาด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ

งานพิมพที่ไดเอียง (เยื้อง)

z

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

หนาเอียง

z

ปรับตัวกั้นกระดาษใหตรงกับความกวางและความยาวของกระดาษหรือวัสดุที่จะพิมพ

แลวลองพิมพใหม ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

กระดาษหรือวัสดุถูกปอนเขา

เครื่องพิมพเกินกวาครั้งละแผน

z

ถาดปอนอาจจะปอนกระดาษไวมากเกินไป ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

การปอนกระดาษหรือวัสดุ

z

ตรวจดูใหแนใจวาตนฉบับไมยับ มีรอยพับ หรือชํารุด

z

แผนคั่นเครื่องพิมพอาจเสื่อมสภาพหากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

การเปลี่ยนแผนคั่นของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษจาก

ถาดปอน

ลูกกลิ้งดึงกระดาษอาจสกปรกหรือชํารุดหากตองการทราบขั้นตอน ใหดูที่

การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

หรือ

การเปลี่ยนลูกกลิ้งดึงกระดาษ

เครื่องพิมพทําใหกระดาษหรือ

วัสดุโคงงอ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

โคงงอหรือเปนคลื่น

การพิมพชามาก

ความเร็วสูงสุดของเครื่องพิมพคือ 12 ถึง 14 หนาตอนาที งานพิมพของทานอาจซับซอน

มาก ใหลองปฏิบัติดังนี้

z

ลดความซับซอนของเอกสาร (ตัวอยางเชน ลดจํานวนภาพกราฟก)

z

เรียกใชคุณสมบัติเครื่องพิมพในไดรเวอรเครื่องพิมพดูวิธีการใชที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ

(ไดรเวอร)

ตั้งคาชนิดวัสดุเปนกระดาษธรรมดา

หมายเหตุ:

ซึ่งอาจทําใหผงหมึกกระจายไมดีหากใชกระดาษหรือวัสดุหนัก

z

กระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะแคบหรือหนักจะทําใหพิมพชาใชกระดาษหรือวัสดุปกติ

z

ความเร็วในการพิมพขึ้นอยูกับความเร็วของโปรเซสเซอรคอมพิวเตอร, ปริมาณหนวย

ความจํา และขนาดพื้นที่ในฮารดดิสคที่ใชไดในคอมพิวเตอรของทาน ลองเพิ่มปริมาณ

สวนประกอบเหลานี้

background image

THWW

หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ 63

หนาที่พิมพตางจากที่ปรากฏบนหนาจอ

เลือกหัวขอซึ่งอธิบายปญหาไดดีที่สุด:

z

งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเรื่อง ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ

z

ภาพกราฟกหรือขอความหายไป หรือหนาเอกสารวางเปลา

z

การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากรูปแบบที่มีในเครื่องพิมพอื่น

z

คุณภาพกราฟก

กลับไปที่

การคนหาวิธีแกไขปญหา

ปญหาของหนาที่พิมพ

ปญหา

วิธีแกไข

งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเรื่อง ไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณ

สายเชื่อมตอ USB หรือแบบขนานอาจหลวมหรือชํารุดใหลองปฏิบัติดังนี้

z

ลองพิมพงานที่ทานมั่นใจวาใชได

z

หากเปนไปได ลองตอสายเชื่อมตอ USB หรือแบบขนานและเครื่องพิมพเขากับ

คอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวลองพิมพงานที่ทานมั่นใจวาใชได

z

ถอดปลั๊กสายไฟ, ปลดสายเชื่อมตอ USB หรือแบบขนานทั้งสองดาน, ตอสาย

เชื่อมตอ USB หรือแบบขนานทั้งสองดานกลับเขาที่ และเสียบปลั๊กสายไฟกลับ

เขาที่

ขอควรระวัง

กอนที่ทานจะเชื่อมตอสายเขากับเครื่องพิมพ ใหถอดปลั๊กเครื่องพิมพกอนทุกครั้ง

ไมเชนนั้นเครื่องพิมพอาจชํารุด

ทานอาจเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพไมถูกตองเมื่อติดตั้งซอฟตแวร ตรวจสอบใหแน

ใจวาไดเลือกไดรเวอรที่ถูกตองในคุณสมบัติเครื่องพิมพ

อาจเกิดปญหาขึ้นกับโปรแกรมประยุกตของทาน ใหลองพิมพจากโปรแกรม

ซอฟตแวรอื่นๆ

ภาพกราฟกหรือขอความหายไป

หรือหนาเอกสารวางเปลา

z

ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลของทานไมมีหนาที่วางเปลา

z

เทปปดผนึกอาจยังอยูในตลับหมึกพิมพ นําตลับหมึกพิมพออกมาและดึงเทปซีล

ออก ติดตั้งตลับหมึกพิมพกลับเขาที่ ดูวิธีการใชที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

z

การตั้งคากราฟกในหนาคุณสมบัติเครื่องพิมพอาจไมเหมาะกับงานที่ทานกําลัง

พิมพลองเปลี่ยนการตั้งคากราฟกในหนาคุณสมบัติเครื่องพิมพ ดูขอมูลเพิ่มเติม

ที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)

การจัดรูปแบบหนาแตกตางจากรูปแบบที่มี

ในเครื่องพิมพอื่น

หากทานใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่เกากวาหรือไดรเวอรอื่น (ซอฟตแวรเครื่อง

พิมพ) เพื่อสรางเอกสาร หรือหากการตั้งคาคุณสมบัติเครื่องพิมพในซอฟตแวร

ตางไปจากนี้ เมื่อทานพยายามพิมพโดยใชไดรเวอรเครื่องพิมพหรือการตั้งคาใหม

การจัดรูปแบบหนาอาจเปลี่ยนไป ในการแกไขปญหานี้ ใหเปลี่ยนความละเอียด,

ขนาดกระดาษ, การตั้งคาแบบอักษร และคาอื่นๆ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่

คุณสมบัติเครื่องพิมพ (ไดรเวอร)