HP LaserJet 1015 Printer - A Printer specifications

background image

A

ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

z

ขอกําหนดรายละเอียด

z

การปฏิบัติตามขอกําหนดของ FCC

z

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

z

แผนขอมูลความปลอดภัยของกระดาษหรือวัสดุที่ใช

z

ขอกําหนดภายใตการควบคุม

background image

80 ภาคผนวก A

THWW

ขอกําหนดรายละเอียด


ขอกําหนดรายละเอียดของเครื่องพิมพ

ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ติดตั้งเครื่องพิมพไวในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี และปราศจากฝุนละออง

ขณะเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ:

z

อุณหภูมิ: 10

°

C ถึง 32.5

°

C (50

°

F ถึง 90.5

°

F)

z

ความชื้น: 20%–80% (ไมควบแนน)

สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา

ขณะถอดปลั๊กเครื่องพิมพออกจากเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ:

z

อุณหภูมิ: 0

°

C ถึง 40

°

C (32

°

F ถึง 104

°

F)

z

ความชื้น: 10 ถึง 80 เปอรเซ็นต (ไมควบแนน)

การสงเสียงรบกวน

1

ตามที่ประกาศใน ISO 9296