HP LaserJet 1015 Printer - Card stock and heavy media

background image

รูปแบบ เมื่อวางการดราบลงกับพื้น ควรมีความโคงงอนอยกวา 5 มิลลิเมตร (0.2 นิ้ว)

z

สภาพฉลาก: ตรวจดูใหแนใจวาการดไมยนหรือมีรอยแหวง หรือความเสียหายอื่นๆ

z

ขนาด: ใชการดที่มีขนาดอยูในชวง:
ขนาดเล็กที่สุด: 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0 นิ้ว)

คําแนะนําเกี่ยวกับการด

ตั้งระยะหางจากขอบกระดาษเผื่อไวอยางนอย 2 มม. (0.08 นิ้ว)

background image

98 ภาคผนวก B

THWW