HP LaserJet 1015 Printer - Supported media sizes  

background image

z

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

background image

94 ภาคผนวก B

THWW

คําแนะนําในการใชวัสดุที่จะใชพิมพ

กระดาษ

เพื่อใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพดีที่สุด ใหใชกระดาษปกติซึ่งมีน้ําหนัก 20 ปอนด (75 กรัม/ตารางเมตร) โปรดตรวจดูใหแน

ใจวากระดาษนั้นมีคุณภาพดี ไมมีรอยตัด แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู หรือมวน หรือขอบกระดาษโคงงอ
หากทานไมแนใจวากระดาษที่ทานกําลังใชพิมพเปนกระดาษชนิดใด (เชน กระดาษปอนดหรือกระดาษรีไซเคิล) ใหดูที่

ฉลากบนหอกระดาษ
กระดาษบางชนิดทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพงานพิมพ ทําใหกระดาษติดขัดหรือเครื่องพิมพเสียหาย

หมายเหตุ

เครื่องพิมพใชความรอนและความดันเพื่อหลอมละลายผงหมึกใหติดกับกระดาษ โปรดตรวจสอบวากระดาษสี

หรือกระดาษแบบฟอรมนั้นใชหมึกที่สามารถใชกับอุณหภูมิของเครื่องพิมพที่ 200 องศาเซลเซียส (392 องศาฟาเรนไฮต)

เปนเวลา 0.1 วินาทีได

อยาใชกระดาษหัวจดหมายที่ใชหมึกอุณหภูมิต่ําในการพิมพ เชน กระดาษที่ใชในงานวัดอุณหภูมิ

หามใชกระดาษที่มีหัวจดหมายเปนตัวนูน

อยาใชแผนใสซึ่งออกแบบไวสําหรับเครื่องพิมพแบบอิงคเจ็ต หรือเครื่องพิมพอุณหภูมิต่ําอื่นๆ ใชแตแผนใส

ซึ่งไดรับการระบุวาสามารถใขไดกับเครื่องพิมพ HP LaserJet

การใชกระดาษ

ลักษณะอาการ

ปญหาของกระดาษ

วิธีแกไข

คุณภาพงานพิมพไมดี หรือมีผง

หมึกติด

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

กระดาษชื้น หยาบ หรือเรียบเกินไป

หรือมีลายนูน

เปนความผิดพลาดในการผลิต

กระดาษล็อตนั้น

ลองใชกระดาษชนิดอื่น: ระหวาง

100-250 Sheffield และความชื้น

4-6 เปอรเซ็นต

ตัวอักษรบางสวนขาดหายไป

กระดาษติด หรือโคงงอ

เก็บกระดาษไมถูกวิธี

เก็บกระดาษโดยวางราบไวในหอ

บรรจุที่กันความชื้น

พื้นหลังเปนสีเทาเพิ่มขึ้น

กระดาษอาจมีน้ําหนักมากเกินไป ใชกระดาษที่มีน้ําหนักเบาขึ้น

กระดาษงอมาก

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

ความชื้นสูงเกินไป

เกรนกระดาษผิดทิศทาง

หรือมีเกรนสั้น

ใชกระดาษเกรนยาว

หรือพิมพโดยใชทางผานกระดาษใน

แนวตรง

กระดาษติด หรือทําใหเครื่องพิมพ

เสียหาย

กระดาษมีรอยตัดหรือมีรอยแทงเปนรู ไมใชกระดาษที่มีรอยตัดหรือมีรอย

แทงเปนรู

หรือมีปญหาในการปอนกระดาษ

ขอบกระดาษฉีกขาด

ใชกระดาษที่มีคุณภาพดี