HP LaserJet 1015 Printer - C Warranty and licensing

background image

THWW

การรับประกันและขออนุญาต 99

C

การรับประกันและขออนุญาต

ภาคผนวกนี้จะกลาวถึงหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้:

z

สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard

z

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

z

การรับประกันในเรื่องอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ

z

บริการดานฮารดแวร

z

การขยายเวลารับประกัน

z

แนวทางการเก็บเครื่องพิมพกลับเขากลอง

z

วิธีการติดตอกับ HP