HP LaserJet 1015 Printer - Hewlett-Packard software license agreement

background image

100 ภาคผนวก C

THWW

สัญญาขออนุญาตเกี่ยวกับซอฟตแวรของ Hewlett-Packard

โปรดเขาใจวา: การใชซอฟตแวรตองอยูภายใตเงื่อนไขลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซอฟตแวรของ HP ตามขางลางนี้ การใชซอฟตแวร

แสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของขออนุญาตเหลานี้
เงื่อนไขของขออนุญาตสําหรับซอฟตแวรของ HP
เงื่อนไขของขออนุญาตตอไปนี้ครอบคลุมถึงการใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ ยกเวนวาทานมีขอตกลงอื่นที่ไดลง

นามไวกับ Hewlett-Packard
การอนุญาตใหใชงาน Hewlett-Packard ยินยอมใหทานใชซอฟตแวรไดเพียงหนึ่งสําเนา “ใช” หมายถึง การจัดเก็บ การใส

การติดตั้ง การใชงาน หรือการแสดงซอฟตแวร ทานไมอาจดัดแปลงซอฟตแวร หรือระงับการใชคุณสมบัติและการควบคุม

ที่ไดรับอนุญาตมาแลว หากซอฟตแวรนี้ไดรับอนุญาตใหสําหรับ “การใชรวมกัน” ทานไมสามารถอนุญาตใหมีผูใชซอฟตแวร

ในเวลาเดียวกันมากกวาจํานวนที่กําหนดไว
ความเปนเจาของ Hewlett-Packard และผูจัดหาของ HP ซึ่งเปนบุคคลที่สามมีกรรมสิทธิ์และเปนเจาของลิขสิทธิ์ของ

ซอฟตแวรนี้ การไดรับอนุญาตของทานไมเปนการไดกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของในซอฟตแวรนี้ และทานไมสามารถ

ขายการอนุญาตดังกลาวในซอฟตแวรนี้ได ผูจัดหาของ Hewlett-Packard ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอาจกระทําการปกปอง

ลิขสิทธิ์ของตน หากมีการละเมิดเงื่อนไขไมวาขอใดของขออนุญาตนี้
สําเนาและการดัดแปลง ทานอาจทําสําเนาหรือดัดแปลงไดเพื่อการจัดเก็บเทานั้น หรือเมื่อการทําสําเนาหรือดัดแปลงนั้น

จําเปนตอการใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาต ทานตองคัดลอกคําประกาศลิขสิทธิ์จากซอฟตแวรดั้งเดิมไวสําหรับซอฟตแวร

ทั้งหมดที่ทานไดทําสําเนาหรือดัดแปลงขึ้น ทานไมสามารถทําสําเนาซอฟตแวรเพื่อใชในเครือขายสาธารณะใดๆ ได
หามแยกหรือแปรโปรแกรมกลับ ทานไมสามารถแยก หรือแปรโปรแกรมกลับโดยไมไดรับอนุญาตที่เปนลายลักษณอักษร

จาก HP ในการวินิจฉัยบางกรณี HP ไมจําเปนตองกําหนดขอบเขตของการแยกหรือแปรโปรแกรมกลับก็ได เมื่อไดรับการ

รองขอ ทานจะตองมอบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับการแยกสวนหรือการถอดรหัสใหแก HP เมื่อมีการเรียกรอง ทานตอง

ใหขอมูลที่มีรายละเอียดที่เหมาะสมเรื่องการแยกหรือการถอดรหัสใดๆ ก็ตามแก HP ทานไมสามารถถอดรหัสซอฟตแวร

ได เวนเสียแตวาการถอดรหัสเปนสิ่งจําเปนตอการใชงานซอฟตแวร
การถายโอน การอนุญาตที่ทานมีอยูจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสงตอซอฟตแวรเกิดขึ้นในการสงตอ ทานจะตองสง

ซอฟตแวรที่ประกอบดวยสําเนาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับผูรับ ผูรับตองยอมรับขออนุญาตเหลานี้ใหเปนเงื่อนไข

ในการสงตอ
การสิ้นสุด HP อาจยกเลิกการอนุญาตของทาน หากไดทราบวาทานละเลยตอขอตกลงของขอความในขออนุญาตเหลานี้

เมื่อการอนุญาตสิ้นสุดลง ทานตองทําลายซอฟตแวรพรอมทั้งสําเนาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ดัดแปลงมา และชิ้นสวนใดๆ ที่

ประกอบขึ้นมาในทุกรูปแบบ
ขอกําหนดการสงออก ทานตองไมสงซอฟตแวร หรือทําสําเนาใดๆ หรือสวนที่ไดดัดแปลงขึ้นออกนอกประเทศ หรือสงออก

ซ้ํา อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของใดๆ
สิทธิที่จํากัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟตแวรและเอกสารประกอบใดๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยใชคาใชจายของบริษัท

เอกชน ซอฟตแวรและเอกสารเหลานี้ไดจัดทําขึ้น และไดรับอนุญาตในฐานะ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อการคา” ตามที่

นิยามไวใน DFARS 252.227-7013 (ตุลาคม 2531) DFARS 252.211-7015 (พฤษภาคม 2534) หรือ DFARS 252.227-

7014 (มิถุนายน 2538) วาเปน “วัสดุเพื่อการคา" ตามที่กําหนดใน FAR 2.101(a) (มิถุนายน 2530) หรือเปน “ซอฟตแวร

คอมพิวเตอรที่ถูกควบคุม” ตามที่นิยามใน FAR 52.227-19 (มิถุนายน 2530) (หรือขอบังคับหรือขอสัญญาใดๆ ที่เทียบ

เทากัน) แบบใดก็แลวแตที่ครอบคลุม ทานจึงไดรับสิทธิเฉพาะที่ใหไวกับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารประกอบใดๆ ตาม

มาตราที่เกี่ยวของของ DFAR หรือ FAR หรือตามขอตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟตแวรของ HP สําหรับผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ