HP LaserJet 1015 Printer - How to contact HP

background image

HPM1120

กระดาษ HP LaserJet

กระดาษยี่หอ HP อยางดี สําหรับใชกับ

เครื่องพิมพ HP LaserJet printers (1 กลอง

มี 10 รีม, รีมละ 500 แผน) หากตองการสั่ง

ซื้อกระดาษตัวอยางในสหรัฐอเมริกา โทร

1-800-471-4701

HPJ1124

แผนใสสําหรับ HP

LaserJet

แผนใสยี่หอ HP สําหรับใชกับเครื่องพิมพ HP

LaserJet ที่พิมพแบบสีเดียว

92296T (ขนาด letter)

92296U (A4)

ตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนสําหรับเครื่องพิมพ