HP LaserJet 1015 Printer - Limited warranty for print cartridge life

background image

102 ภาคผนวก C

THWW

การรับประกันในเรื่องอายุการใชงานตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ

การรับประกันตอไปนี้ครอบคลุมถึงตลับหมึกพิมพที่มีมาพรอมกับเครื่องพิมพนี้

HP รับประกันวาตลับหมึกพิมพของ HP จะปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและการผลิต จนกวาผงหมึกจะถูกใชงานจน

หมด การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงขอบกพรองใดๆ หรือการทํางานผิดปกติของตลับหมึกพิมพของ HP

คําถามที่พบบอย

การรับประกันนี้ครอบคลุมระยะเวลาเทาใด?
ครอบคลุมระยะเวลาจนกวาผงหมึกในตลับหมึกพิมพของ HP ถูกใชงานจนหมด
จะทราบไดอยางไรวาผงหมึกหมดแลว?
ผงหมึก HP จะหมด และตลับหมึกพิมพจะหมดอายุการใชงานเมื่องานพิมพมีลักษณะจางหรือเสนบางลง หรือเมื่อมี

ขอความผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอยปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร
แลว Hewlett-Packard จะทําอยางไร?
ขึ้นอยูกับการพิจารณา โดย Hewlett-Packard อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑใหใหมหากตรวจสอบไดวามีการชํารุด หรือคืนเงินให

ในราคาที่ทานซื้อผลิตภัณฑมาหากเปนไปได กรุณาแนบตัวอยางการพิมพของตลับหมึกพิมพที่ชํารุดพิมพมาดวย
การรับประกันไมครอบคลุมอะไรบาง?
การรับประกันไมครอบคลุมถึงตลับหมึกพิมพที่ถูกเติม ถูกเอาหมึกออก ถูกใชผิดวิธี หรือถูกรบกวนไมวาดวยทางใด
จะสงตลับหมึกพิมพที่เสียคืนไดอยางไร?
ในกรณีที่ตลับหมึกพิมพไดรับการตรวจสอบวาชํารุดจริง ใหทานกรอกแบบฟอรมขอมูลการบริการ และแนบตัวอยางงาน

พิมพที่แสดงถึงการชํารุดสงแบบฟอรมและตลับหมึกพิมพคืนใหแหลงที่ทานซื้อมา แลวรานคานั้นจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ใหมใหแกทาน
กฎหมายของรัฐ, จังหวัด หรือประเทศ/พื้นที่ มีผลอยางไร?
การรับประกันที่จํากัดนี้ใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซึ่งตางกันไปตามรัฐ, จังหวัด

หรือประเทศ/พื้นที่ การรับประกันในวงจํากัดนี้เปนการรับประกันตลับหมึกพิมพเทานั้น และถือวาเปนการยกเลิกการรับ

ประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้ทั้งหมด
บริษัท HEWLETT-PACKARD จะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญที่เปนผลสืบเนื่อง เปนเรื่องโดย

เฉพาะ โดยทางออม เปนการลงโทษ และจะไมชดใชคาเสียหายเกินราคาความเสียหายนั้น หรือความขาดทุน

เนื่องเพราะการฝาฝนการรับประกันนี้ หรืออื่นใดทั้งสิ้น
สําหรับการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ยกเวนในกรณีที่กฎหมายอนุญาตแลว ขอความรับ

ประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอกําหนดเรื่อง

สิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนี้ใหกับทาน

background image

THWW

บริการดานฮารดแวร 103

บริการดานฮารดแวร

การรับประกันสําหรับเครื่องพิมพ HP LaserJet 1010 series จะตางกันไปตามวันที่และประเทศ/พื้นที่ที่ทานซื้อ
สําหรับผลิตภัณฑที่ตองรับการบริการภายใตการรับประกัน ลูกคาควรติดตอศูนยบริการลูกคาในประเทศ/พื้นที่ของลูกคา

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

วิธีการติดตอกับ HP

Hewlett-Packard จะเลือกวิธีการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ เพื่อให

บริการตามการรับประกัน:

z

ซอมผลิตภัณฑ

z

ใหชิ้นสวนที่ลูกคาสามารถเปลี่ยนเองไดเพื่อใหลูกคาซอมแซมเครื่อง

z

เปลี่ยนผลิตภัณฑเปนเครื่องที่ผานการผลิตใหม

z

เปลี่ยนผลิตภัณฑเปนเครื่องใหมหรือเครื่องที่ผานการผลิตใหมซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา

z

คืนเงินตามราคาที่ซื้อ

z

ใหลูกคาคืนเครื่องใหกับผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง

background image

104 ภาคผนวก C

THWW

การขยายเวลารับประกัน

HP SupportPack ใหอะไหลซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ HP และสวนประกอบภายในทุกชิ้นที่ใชกับ HP HP SupportPack

สามารถใหบริการ Express Exchange หรือบริการในสถานที่ของลูกคา ตัวเลือกการบริการจะตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่

ลูกคาตองสั่งซื้อ HP SupportPack ภายใน 180 วันของการซื้อผลิตภัณฑ HP โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการไดที่

เว็บไซตของ HP ตอไปนี้:

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

หรือติดตอกลุมงานบริการและสนับสนุนลูกคา ดูที่

วิธีการติดตอกับ HP

background image

THWW

แนวทางการเก็บเครื่องพิมพกลับเขากลอง 105

แนวทางการเก็บเครื่องพิมพกลับเขากลอง

เมื่อตองการจะบรรจุเครื่องพิมพลงในกลองอีกครั้ง ใหทานปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:

z

หากสามารถทําได ใหใสตัวอยางการพิมพและกระดาษหรือวัสดุอื่นจํานวน 5-10 แผนที่พิมพออกมาไมถูกตองมาดวย

z

ถอดสายเคเบิล ถาด และอุปกรณเสริมอื่นๆ ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพออกมาเก็บไว

z