HP LaserJet 1015 Printer - D Ordering supplies 

background image

HP LaserJet 1010 series

ตลับหมึกพิมพที่พิมพได 2,000 หนา

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดู

อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ

Q2612A

เอกสารเพิ่มเติม

คูมือแนะนําเกี่ยวกับวัสดุที่

ใชพิมพของเครื่องพิมพ

ตระกูล HP LaserJet

คูมือแนะนําการใชกระดาษและวัสดุที่ใชพิมพ

อื่นๆ กับเครื่องพิมพ HP LaserJet

5963-7863

background image

108 ภาคผนวก D การสั่งซื้ออุปกรณ/วัสดุสํารอง

THWW

อะไหล

ลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ใชดึงกระดาษจากถาดปอนแลวสงกระดาษ

เขาไปในเครื่องพิมพ

RL1-0266

ฝาครอบถาดปอน

ใชครอบกระดาษในถาดปอน นอกจากนี้ยังมี

ตัวกั้นกระดาษสําหรับถาดปอนที่ดึงกระดาษ

จากถาดนี้กอน

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

Q2460-40004

Q2460-40005

แผนแยกกระดาษสําหรับ

เครื่องพิมพ

ใชเพื่อปองกันไมใหเครื่องพิมพดึงกระดาษ

เขาไปครั้งละหลายๆ แผน

RL1-0269

ขอมูลการสั่งซื้อ (ตอ)

รายการ

คําอธิบายหรือการใช

หมายเลขการสั่งซื้อ

background image

THWW

ดรรชนี 109

ดรรชนี

ขนาดของวัสดุที่ใชพิมพที่สนับสนุน 93

ขอผิดพลาด, ซอฟตแวร 64

ขอกําหนดภายใตการควบคุม

ขอกําหนด DOC ของแคนาดา 88

ขอกําหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับ Laser 88

ขอแถลงเรื่องการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) ของเกาหลี 88

ขอแถลงเรื่องเลเซอรสําหรับฟนแลนด 89

ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ 87

ขอกําหนดรายละเอียด 80

ดานสภาพแวดลอม 80

พอรตที่มีให 82

ความสามารถและความเร็ว 82

ทางดานไฟฟา 81

ทางกายภาพ 82

เสียง 80

วัสดุที่ใชพิมพ 92

ขอความ

ดูไมรูเรื่อง 63

หายไป 63

ขอความพื้นหลัง, การพิมพ 30

ขอความหายไป 63

ขอมูล, สวนเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่เลือก 2

งานพิมพเปนอักษรที่ดูไมรูเรื่อง 63

ถาด

ดึงกระดาษจากถาดนี้กอน 5

ปอนหลัก 5

ถาดกระดาษออก 5, 9

ถาดปอน

การบรรจุกระดาษหรือวัสดุเขาในถาดปอนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้กอน

21

การบรรจุกระดาษหรือวัสดุเขาในถาดปอนหลัก 21

เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้กอน 5, 8

หลัก 5, 8

ถาดปอนที่เริ่มดึงกระดาษจากถาดนี้กอน 5, 8

การบรรจุ 21

ถาดปอนหลัก 5, 8

การบรรจุ 21

ฉลาก

การพิมพ 22

คําแนะนําในการใช 95

ดานสภาพแวดลอม

ขอกําหนดรายละเอียด 80

ตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP 40

ตัวกั้น, กระดาษ 8

ตัวกั้นกระดาษ 8

ผงหมึก

จุดดาง 65

ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ 66

ฝาปดตลับหมึกพิมพ 5

กระจายเปนเสนขอบ 68

การประหยัด 43

การทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ 46

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ 41

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 44

การเปดฝาปดตลับหมึกพิมพ 10

เหลือนอย 65

รอยเปอน 66

ฝา

คารทริดจหมึกพิมพ 5, 10

ฝาครอบถาด 5

พอรต

พอรตแบบขนาน 6

USB 6

พอรต USB 6

พอรตแบบขนาน 6

กระดาษ

การเลือก 18

ป-หาและวิธีแกไข 94

คําแนะนําในการใช 94

กระดาษติดขัด

ตําแหนงที่กระดาษติดขัดบอย 69

การนํากระดาษที่ติดขัดออก 70

การนําออก 69

กระดาษที่มีหัวจดหมาย, การพิมพ 26