HP LaserJet 1015 Printer - Dizin

background image

Dizin 109

Dizin

A

açma/kapama anahtarı 6
ağır ortam, kullanım yönergeleri 97
ana giriş tepsisi 5, 8

yükleme 21

antetli kağıt, yazdırma 26
asetatlar

kullanım yönergeleri 95
yazdırma 22

ayarlar

baskı kalitesi 37
Windows 98, 2000, ME’de varsayılan ayarları değiştirme 13
Windows XP’de varsayılan ayarları değiştirme 13
yalnızca geçerli yazılım için değiştirme 13

ayırma pedi

bulma 6
değiştirme 77

B

bağlantı noktası

paralel 6
USB 6

baskı kalitesi

açık veya soluk yazdırma 66
ayarlar 37
bozuk karakterler 68
buruşmalar 69
dalgalanma 68
dikey çizgiler 67
EconoMode 38
eksiklikler 66
gri arka plan 67
katlanmalar 69
kıvrılma 68
sayfa eğri 68
toner bulaşması 67
toner dağılması 69
toner lekeleri 66
yapışmamış toner 67
yinelenen dikey bozukluklar 68

baskı kalitesini artırma 66
baskı kartuşu

baskı kartuşu bölgesinin temizlenmesi 46
değiştirme 44
erişim 10
garanti 102
geri dönüştürme için gönderileceği yerler 85
HP ürünü olmayan kartuşları kullanma 40
kapak 5, 10
saklama 41
tahmini ömür 42

Belgeler sekmesi (HP araç kutusu) 54
bilgi sayfaları, yazdırma 50
bilgiler, seçili konulara bağlantılar 2
birbirine girmiş metin 64
birden çok sayfa, tek bir yaprağa yazdırma 31
boş sayfalar 64

Ç

Çevre korumayla ilgili Ürün Yönetim Programı 84
çevrimiçi yardım, yazıcı özellikleri 14

çıkış bölmesi 5, 9
Çift yönlü (dupleks) yazdırma 32
çözünürlük, ayarlar 37

D

değiştirme

ayırma pedi 77
kağıt alma silindiri 74

Deneme sayfası 50
destek, web sitesi 2
desteklenen ortam boyutları 93
Devam düğmesi 5
Devam ışığı 5
Dikkat ışığı 5
donanım servisi ve onarım 103
dupleksleme 32
durum ışığı düzenleri 60
Durum sekmesi (HP araç kutusu) 53
düğme

Devam 5
İş iptal 5

E

EconoMode 38
eksik grafik 64
eksik metin 64
elle dupleksleme (kağıdın her iki yüzüne yazdırma) 32
Energy Star 84
erişim, baskı kartuşu 10
etiketler

kullanım yönergeleri 95
yazdırma 22

F

FCC uyumu 83
filigranlar, yazdırma 30
Forma yazdırma

Windows 31

formlar, yazdırma 26

G

garanti

baskı kartuşu 102
HP sınırlı garanti bildirimi 101
uzatılmış 104

genel bakış, yazıcı 5
geri dönüştürme

baskı kartuşların gönderileceği yerler 85
HP Yazdırma sarf malzemeleri iade ve geri dönüştürme programı 85

giriş tepsisi

ana 5, 8
ana giriş tepsisine yükleme 21
öncelikli 5, 8
öncelikli giriş tepsisine yükleme 21

grafikler

düşük kalite 64
eksik 64

güç anahtarı 6

background image

110 Dizin

TRWW

H

hatalar, yazılım 65
Hazır ışığı 5
HP araç kutusu

Belgeler sekmesi 54
Durum sekmesi 53
görüntüleme 51
Sorun giderme sekmesi 53
Uyarılar sekmesi 54
yazıcı ayarları 55

HP ürünü olmayan baskı kartuşları 40
HP’ye başvurma 106

I

ışıklar

Devam 5
Dikkat 5
durum ışığı düzenleri 60
Hazır 5

İ

İş İptal düğmesi 5
işletim sistemleri, desteklenen 11

K

kablo

paralel 16
USB 16

kağıt

kullanım yönergeleri 94
seçme 18
sorunlar ve çözümler 94

kağıt alma silindiri

değiştirme 74
temizleme 73

kağıt kullanma sorunları 62
kağıt ve diğer ortamları seçme 18
kapak

baskı kartuşu 5, 10

kartlar

kullanım yönergeleri 97
yazdırma 27

kılavuzlar, ortam 8
kitapçıklar, yazdırma 34
kontrol paneli 7
kullanım kılavuzu bağlantıları 2

L

lisans, yazılım 100

M

malzeme güvenliği veri listesi (MSDS) 86
metin

birbirine girmiş 64
eksik 64

O

onarımlar

donanım 103
HP’ye başvurma 106

ortam

desteklenen boyutlar 93
farklı türler 21
kullanılmaması gereken türler 19
kullanım yönergeleri 94
ortam yolunu temizleme 48
özel boyutlu ortamlara yazdırma 27
seçme 18
sıkışmaları giderme 70
sıkışmaların sık görüldüğü yerler 70
sıkışmış sayfayı çıkarma 71
şartnameler 80, 92
yazıcıya zarar verebilecek türler 19
yükleme 21

ortam kılavuzları 8
ortam türleri 21
ortamı yolları

ana giriş tepsisi 8
çıkış bölmesi 9
ortam kılavuzları 8
öncelikli giriş tepsisi 8

ortamı yükleme

ana giriş tepsisi 21
öncelikli giriş tepsisi 21

Ö

öncelikli giriş tepsisi 5, 8

yükleme 21

özel boyutlu ortamlar, yazdırma 27
özellikler 4

hız 4
kalite 4
para tasarrufu yapın 4
profesyonel kalitede 4

P

paralel bağlantı noktası 6
paralel kablo, bağlama 16
Parça ii

R

raporlar, yazdırma 50

S

sarf malzemeleri, sipariş etme 107
servis

donanım 103
HP’ye başvurma 106

sıkışmalar

giderme 70
ortam sıkışmalarının sık görüldüğü yerler 70
sıkışmış sayfayı çıkarma 71

sıkışmaları giderme 70
sıkışmış sayfayı çıkarma 71

background image

TRWW

Dizin 111

sorun giderme

açık veya soluk yazdırma 66
baskı kalitesi 59
birbirine girmiş metin 64
boş sayfalar 64
bozuk karakterler 68
buruşmalar 69
çözümler 58
dalgalanma 68
demo sayfası 58
dikey çizgiler 67
düşük grafik kalitesi 64
eksik grafik veya metin 64
eksik metin 64
eksiklikler 66
gri arka plan 67
Hazır ışığı 58
HP araç kutusu 51
HP desteğe başvurma 59
kağıt kullanma sorunları 62
katlanmalar 69
kıvrılma 68
sayfa eğri 68
toner bulaşması 67
toner dağılması 69
toner lekeleri 66
Yapılandırma sayfası, yazdırma 50
yapışmamış toner 67
yazdırılan sayfa ekranda görünenden farklı 64
yazdırılan sayfa ve beklentiler 59
yazıcı yazılımı sorunları 65
yazıcı-bilgisayar iletişimi 59
yazıcının kurulumu 58
yinelenen dikey bozukluklar 68

Sorun giderme sekmesi (HP araç kutusu) 53

Ş

şartnameler 80

akustik 80
bağlantı noktası kullanılabilirliği 82
elektrik 81
fiziksel 82
kapasite ve derecelendirmeler 82
ortam 80, 92

T

tahmini ömür, baskı kartuşu 42
temizleme

kağıt alma silindiri 73
ortam yolu 48
yazdırma kartuşu bölgesi 46
yazıcı 46

tepsi

ana giriş 5
öncelikli giriş 5

tepsi kapağı 5
toner

az 66
baskı kartuşlarını saklama 41
baskı kartuşu bölgesinin temizlenmesi 46
baskı kartuşu kapağı 5
baskı kartuşu kapağını açma 10
baskı kartuşunu değiştirme 44
bulaşma 67
dağılma 69
lekeler 66
tasarruf 43
yapışmamış toner 67

toner tasarrufu 43

U

USB bağlantı noktası 6
USB kablosu, bağlama 16
Uyarılar sekmesi (HP araç kutusu) 54
uzatılmış garanti 104

V

varsayılan ayarlar

baskı kalitesi 37

W

web tabanlı destek 2

Y

yapılandırma

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

Yapılandırma raporu 50
yasal düzenlemeler

Finlandiya için lazer bildirimi 89
Kanada DOC yönetmelikleri 88
Kore EMI bildirimi 88
lazer güvenliği bildirimi 88
uygunluk bildirimi 87

yazdırma

antetli kağıt 26
asetatlar 22
birden fazla zarf 24
Deneme sayfası 50
etiketler 22
filigranlar 30
Forma 31
formlar, hazır 26
kağıdın her iki yüzüne yazdırma (elle dupleksleme) 32
kartlar 27
kitapçıklar 34
özel boyutlu ortam 27
tek bir yaprağa birden çok sayfa 31
Yapılandırma raporu 50
yazdırma işini iptal etme 36
zarflar 23

yazdırma ayarları, değiştirme 14
yazdırma işini iptal etme 36
yazıcı

bağlantılar 16
genel bakış 5
kontrol paneli 7
ortam kılavuzları 8
özellikler 4
şartnameler 80
temizleme 46
yazılım 11
yazılım sorunları 65
yeniden paketleme 105

yazıcı ayarları

HP araç kutusu 55

yazıcı bilgileri sayfaları

Deneme sayfası 50
Yapılandırma raporu 50

yazıcı özellikleri

çevrimiçi yardım 14
erişim 13

yazıcı sürücüleri

indirme için siteler 2

yazıcı sürücüsü

kurma 11
Macintosh 15

background image

112 Dizin

TRWW

yazıcıyı yeniden paketleme 105
yazılım

desteklenen işletim sistemleri 11
indirme için siteler 2
kurma 11
lisans sözleşmesi 100
sorunlar 65
yazıcı sürücüleri, Macintosh 15

yedek parçalar, sipariş verme 108

Z

zarflar

birden çok zarfa yazdırma 24
kullanım yönergeleri 96
tek bir zarfa yazdırma 23

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company